Live
19Nacho6NachoKeith3Keith17Keith3KeithThordan9Thordan16Ole Shit Bag10Ole Shit BagThordan9Thordan15The Blue Wizard5The Blue WizardKeith3Keith11Sarah7SarahThordan9Thordan12SBugh2SBughKeith3Keith9Thordan9ThordanDan_Abruzzi11Dan_Abruzzi8Amgraceecargma4AmgraceecargmaSarah7Sarah10Keith3KeithBmwga08Bmwga021Keith3Keithchain_saw1chain_saw20chain_saw1chain_sawKeith3Keith18chain_saw1chain_sawNacho6Nacho14Ole Shit Bag10Ole Shit BagNacho6Nacho13chain_saw1chain_sawThe Blue Wizard5The Blue Wizard7Keith3KeithNacho6Nacho6SBugh2SBughOle Shit Bag10Ole Shit Bag4Amgraceecargma4AmgraceecargmaThe Blue Wizard5The Blue Wizard5chain_saw1chain_sawThordan9Thordan3Nacho6NachoDan_Abruzzi11Dan_Abruzzi2Sarah7SarahOle Shit Bag10Ole Shit Bag1Bmwga08Bmwga0Thordan9ThordanRound 1Round 2Round 3SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5
Nacho
Keith
Keith
Thordan
Ole Shit Bag
Thordan
The Blue Wizard
Keith
Sarah
Thordan
SBugh
Keith
Thordan
Dan_Abruzzi
Amgraceecargma
Sarah
Keith
Bmwga0
Keith
chain_saw
chain_saw
Keith
chain_saw
Nacho
Ole Shit Bag
Nacho
chain_saw
The Blue Wizard
Keith
Nacho
SBugh
Ole Shit Bag
Amgraceecargma
The Blue Wizard
chain_saw
Thordan
Nacho
Dan_Abruzzi
Sarah
Ole Shit Bag
Bmwga0
Thordan